VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Nội chính Tỉnh ủy bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/6/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh trước Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Đức Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi bảo vệ.

Sau 01 năm triển khai Đề tài khoa học Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới theo phê duyệt của UBND tỉnh, Ban Chủ nhiệm Đề tài và thành viên đã hoàn thành tất cả các nội dung nghiên cứu. Đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khoa học đã trình bày khái quát kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.

Đề tài đã hoàn thành đầy đủ về mục tiêu, nội dung, quy mô của nhiệm vụ nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trình bày số liệu có tính hoa học, phản ánh chính xác và đầy đủ nội dung nghiên cứu. Báo cáo tổng hợp hệ thống hóa một cách logic, khoa học, đầy đủ, tổng quát các nội dung yêu cầu của một đề tài khoa học; đề tài nghiên cứu có tính thời sự; nhóm tác giả thực hiện công tác nghiên cứu tâm huyết, đúng trọng tâm, có chọn lọc, độc lập và không trùng lắp nội dung nghiên cứu; hệ thống giải pháp đưa ra có tính toàn diện và thực tiễn cao, áp dụng được trong thực tế và nếu được áp dụng đồng bộ sẽ mang lại hiệu quả cao.

Đề tài cũng đã xác định rõ và nêu bật được công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới trên địa bàn nghiên cứu; có tính sáng tạo trong việc thiết kế mẫu điều tra số liệu để thu thập, tổng hợp và có khả năng phân tích được rõ nhiều nội dung nghiên cứu nhằm đối chiếu, so sánh, chứng minh làm dày thêm kết quả phản ánh thực tế tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong thời gian nghiên cứu. Một số nội dung cốt lõi của Đề tài đã được đăng trên Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ của Đảng bộ tỉnh, Tạp chí Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nội chính của Ban Nội chính Trung ương.

Đặc biệt, Đề tài có tác dụng và lợi ích lớn trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; là Đề tài có tính thực tiễn và tính vận dụng cao...

Trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng các tiêu chí đánh giá, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đã nhất trí chấm điểm xuất sắc đối với Đề tài.

Võ Bá Phong (Ban Nội chính Tỉnh ủy)

[Trở về]