VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

 

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Văn Linh, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851828/ 0232. 3824301

- Email:

- Website:


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Chung Nguyên

- Điện thoại: 0232. 3851828

- Email: nguyennc.dh@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Quang Minh

- Điện thoại: 0232. 3851848

- Email:

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Xuân

- Điện thoại: 0232. 3850948

- Email:

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban.


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN