VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

 Ban Quan ly Khu kinh te

Trụ sở: Ban quản lý Khu Kinh tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 117 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3828513

- Fax: (0232) 3828516

- Email: kkt@quangbinh.gov.vn

- Website: bqlkkt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Trưởng ban: Phạm Văn Năm
          - Điện thoại: (0232) 3828514
          - Email: nampv.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Phan Xuân Vinh
          - Điện thoại: (0232) 3851607
          - Email:
vinhpx.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban (Trưởng Cửa khẩu Cha Lo): Phạm Hữu Lợi
          - Điện thoại: (0232) 3820288
          - Email: loiph.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Trần Thanh Chương
          - Điện thoại: (0232) 3840511
          - Email: chuongtt.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Đậu Trọng Cảnh
          - Điện thoại: (0232) 3757036
          - Email: canhdt.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban (Trưởng đại diện tại KKT Hòn La): Phan Trung Thành
          - Điện thoại:
          - Email: thanhpt.kkt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Ban Quản lý
          - Điện thoại: (0232) 3828513
          - Fax: (0232) 3828516

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
          - Điện thoại: (0232) 3851606

3. Phòng Quản lý đầu tư
          - Điện thoại: (0232) 3851811

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp

          - Điện thoại: (0232) 3851808

5. Phòng Quản lý tài nguyên và Môi trường
          - Điện thoại: (0232) 3851809

6. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng
          - Điện thoại: (0232) 38402322

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Công ty quản lý hạ tầng Khu kinh tế
          - Điện thoại: (0232) 3844814

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng KKT
          - Điện thoại: (0232) 3827675

3. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La
          - Điện thoại:

 4. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
          - Điện thoại: (0232) 3575016


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN