VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Quản lý Khu Kinh tế: Thực hiện tốt cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, Ban Quản lý Khu Kinh tế luôn quan tâm, nỗ lực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần đưa công tác CCHC đi vào nền nếp, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch nên Chỉ số CCHC luôn đứng tốp đầu của tỉnh...
Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã ban hành Kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC. Theo đó, đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc công khai, tổ chức thực thi các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo theo đúng quy định; bố trí công chức, viên chức đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện TTHC; chú trọng công tác hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan khi đến giao dịch; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị trực thuộc và Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nâng lương trước thời hạn theo quy định. Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã rà soát, điều chỉnh, phân định cụ thể, chi tiết nhiệm vụ và quyền hạn của từng phòng, đơn vị trực thuộc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt việc triển khai, niêm yết quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và quy chế văn hóa công sở tại cơ quan; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đặc điểm điều kiện, nguồn vốn được phân bổ, thực hiện giao quyền tự chủ tài chính, có kế hoạch tăng thu để tự trang trải, bù đắp các khoản chi phí phát sinh đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành. Cùng với đó, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng Phần mềm quản lý văn bản, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc hàng ngày. Đặc biệt, đơn vị đã duy trì và vận hành hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử thông qua việc cung cấp thông tin, giới thiệu các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; công bố TTHC... Ngoài ra, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị tiếp tục phát huy kết quả, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC liên quan.

Năm 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế tiếp tục cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm kịp thời thống kê, công bố TTHC đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân; không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với bộ TTHC hiện hành. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung tiến hành lập danh mục TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế tại địa phương, thiếu hợp lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, góp phần tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện TTHC; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Mai Anh

[Trở về]