Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo kết quả xử lý đơn theo Công văn số 6412/VPCP-V.I ngày 05/8/2020 của Văn phòng Chính phủ 
[Trở về]