VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Nội vụ 
1. Số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đến tháng 8/2016:

- Số lượng biên chế năm 2016: 24.890 biên chế, trong đó:

- Biên chế công chức hành chính giao chính thức: 1.948; dự phòng 05;

- Biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao chính thức: 22.937 biên chế.

- Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 617 chỉ tiêu.

2. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế:

a. Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính:

Đến tháng 8/2016, chỉ còn 72/1.948 (3,7%) biên chế công chức chưa thực hiện tuyển dụng tại một số cơ quan để tuyển dụng đặc cách viên chức lên công chức khi đủ điều kiện nhằm đảm bảo đến năm 2021 không còn biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính và dự phòng điều động, luân chuyển, biệt phái khi cần thiết.

Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về tinh giản biên chế nên một số cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo các quy định mới (như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Du lịch…) nhưng không được bổ sung biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, đưa vào kế hoạch biên chế hàng năm đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung.

b. Về số lượng người làm việc (Biên chế sự nghiệp):

Năm 2016, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về tinh giản biên chế và các văn bản chỉ đạo về quản lý, sử dụng biên chế nên các cơ sở Giáo dục – Đào tạo và Y tế tăng học sinh, tăng lớp, tăng quy mô giường bệnh nhưng không thể tự cân đối biên chế, cụ thể:

- Đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Trong năm học 2016- 2017, sau khi các đơn vị, địa phương thực hiện cân đối biên chế giữa các cấp học và điều chuyển biên chế từ nơi thừa sang nơi thiếu, nhu cầu biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tăng: 373. Sở Nội vụ đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định nhưng Bộ Nội vụ chưa trả lời;

- Biên chế sự nghiệp Y tế: Nhu cầu tăng cần 120 biên chế, trong khi thực hiện tinh giản biên chế dẫn đến thiếu số lượng người làm việc địa phương không tự cân đối được. Trong khi chờ ý kiến phê duyệt của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã căn cứ định mức quy định, đề án vị trí việc làm của từng đơn vị, phê duyệt biên chế tự đảm bảo kinh phí hoạt động cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Đến tháng 8/2016, toàn tỉnh còn 2.027/22.937 biên chế sự nghiệp chưa thực hiện tuyển dụng. Trong đó, chủ yếu ở lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố: 1.461/15.255 gồm viên chức nghỉ hưu trong năm 2016 chưa tuyển dụng, các đơn vị, địa phương để dự phòng khi biến động tăng hoặc giảm số lớp, số học sinh trong năm học mới.

Sở Nội vụ đã chủ động trực tiếp rà soát, tổng hợp và thống nhất để dự phòng từ 3% đến 5% biên chế sự nghiệp cho việc biến động tăng hoặc giảm số học sinh, số lớp trong năm học mới.

3. Giải pháp quản lý, sử dụng biên chế:

Để thực hiện quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, đồng thời giải quyết việc thiếu biên chế tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian sắp tới, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ chương của Đảng và chính sách của Nhà nước.

- Đối với biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính: Không giao thêm biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính các cấp; Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, tuyển dụng đặc cách những viên chức đủ điều kiện lên công chức hoặc bố trí qua các đơn vị sự nghiệp ở những vị trí việc làm có trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, đảm bảo đến năm 2021 cắt giảm toàn bộ biên chế sự nghiệp đã giao cho các cơ quan hành chính theo đúng quy định.

- Đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Y tế: Rà soát để xây dựng quy hoạch sắp xếp, tổ chức hệ thống mạng lưới trường học, lớp học, cơ sở y tế về cơ bản không tăng thêm tổ chức bộ máy. Thường xuyên, chủ động rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, điều chỉnh biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu theo nhu cầu vị trí việc làm, giữ ổn định biên chế trong phạm vi chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đã được giao. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có số lượng biên chế dự phòng trên 5% thực hiện tuyển dụng viên chức để đảm bảo đáp ứng thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, xây dựng đề án trình Bộ Nội vụ xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, chủ yếu biên chế sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và Y tế do tăng học sinh, tăng lớp và tăng giường bệnh, thực hiện giao bổ sung biên chế sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Nội vụ; Trước mắt, để giải quyết nhu cầu giáo viên đứng lớp tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn tỉnh khi bước vào năm học mới, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương để các đơn vị, địa phương cân đối, trích ngân sách của đơn vị, địa phương để thực hiện hợp đồng đối với giáo viên. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi có ý kiến phê duyệt bổ sung của Bộ Nội vụ;

- Đánh giá, rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để xem xét phân loại, từng bước chuyển một số đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo 100% kinh phí có điều kiện chuyển sang tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động; các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí chuyển dần sang tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động. Khuyến khích hàng năm chuyển đổi 10% biên chế hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước sang biên chế tự đảm bảo;

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra giám sát thực hiện quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế theo quy định hiện hành. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chưa triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh theo quy định về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế.

Văn phòng HĐND tỉnh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp