VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung 710,0 ha rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ loài Voọc gáy trắng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 710,0 ha rừng đặc dụng trên địa bàn xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ loài Voọc gáy trắng (Voọc đen Hà Tĩnh) nằm trong Danh mục loài nguy cấp quý hiếm.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư dự án bảo tồn loài Voọc gáy trắng), các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí nguồn kinh phí để đền bù thiệt hại cho Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng COSEVCO 1 theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng COSEVCO 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hồng Mến

[Trở về]