VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020 
1. Đề tài: Giải pháp nâng cao vai trò của các cấp Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Quang Long

2. Đề tài: Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Sở Du lịch Quảng Bình

Chủ nhiệm: CN. Hồ An Phong

3. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Bình trong tình hình mới.

Tổ chức chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Tâm

4. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Vinh

Nguồn: Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 16/62020 của UBND tỉnh

[Trở về]