VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2021 
Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1290/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2021.
Cụ thể, phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ: Phân tích, đánh giá chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Phan Thanh Nghiệm.


Nguồn: Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 10/5/2021. 

[Trở về]