VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-HĐGDQPAN về bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng năm 2020. 
Kế hoạch nhằm bồi dưỡng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và đối ngoại trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những yêu cầu mới về thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện trên từng cương vị chức trách được giao; phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới.

Theo đó, năm 2020, đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh sẽ được bồi dưỡng các nội dung gồm: Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng về bồi dưỡng kiến thức QPAN trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an quy định về công tác GDQPAN trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng Giáo dục QPAN Trung ương về Hướng dẫn Chương trình cập nhật bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho 100% số cán bộ đối tượng 4 cấp huyện chưa được bồi dưỡng và chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hết cho đối tượng 4 cấp xã. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn phối hợp với Hội đồng Giáo dục QPAN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho 100% số cán bộ thuộc đối tượng 4 của cơ quan, đơn vị theo chương trình quy định.

Đối với công tác phổ biến kiến thức QPAN cho Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chuyên mục, phóng sự về Quốc phòng toàn dân, Biên Phòng toàn dân, Công an Nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho Nhân dân bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú và đa dạng nhất là trên hệ thống Đài TT-TH cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã và các hoạt động chào mừng, tuyên truyền nhân các dịp lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN theo đúng chương trình quy định, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân, nắm vững nội dung, vận dụng kiến thức đã học, đã được cập nhật vào thực hiện nhiệm vụ QPAN trên từng cương vị công tác sát với tình hình nhiệm vụ.

N.Q

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn