VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 34 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 6268768/ 0232. 3840734

- Email: bqldavsmt@donghoipmu.org.vn

- Website: donghoipmu.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Lê Thanh Tịnh

- Điện thoại: 0912149525

- Email: tinhub2007@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc: Đoàn Thanh Sơn

- Điện thoại: 0919056868

- Email: sondamtdonghoi78@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Phòng Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3868588

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

- Điện thoại: 0906567559

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 6268768


[Trở về]