VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

BQLDA Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

Tinh doan

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3821076/ (0232) 3821138

- Email: qbdppr@vnn.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Lê Thị Vân Hồng

- Điện thoại: (0232) 3850790

- Email: hongdppr@gmail.com

 Phó Giám đốc: Mai Thắng

- Điện thoại: (0232) 3843767

- Email: maithangsrdp@gmail.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sỹ

- Điện thoại: (0232) 3818626

- Email: vansyqb@gmail.com

II. CÁC PHÒNG, BAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch và Giám sát đánh giá

- Điện thoại: (0232) 3872072

2. Phòng Phát triển chuỗi giá trị

- Điện thoại: (0232) 3895556

3. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: (0232) 3824634

4. Phòng Tổ chức và Hành chính

- Điện thoại: (0232) 3821076


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN