VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, địa phương cần tổ chức công tác quyết toán đúng thời gian quy định 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua công tác thẩm tra quyết toán, kiểm toán Nhà nước, thanh tra vẫn còn tình trạng các chủ đầu tư dự án chậm thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. 
Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, ngày 05/3/2018, Sở Tài chính đã có Công văn số 633/STC-ĐT đề nghị các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác quyết toán và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức công tác quyết toán đúng thời gian quy định. Theo đó, thời gian nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình của dự án vào sử dụng, thời hạn nộp Hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt được quy định cụ thể: Đối với các dự án quan trọng Quốc gia, dự án nhóm A là 09 tháng; dự án nhóm B 06 tháng và dự án nhóm C 03 tháng.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, đơn vị cấp trên của chủ đầu tư đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư trực thuộc tổ chức công tác quyết toán. UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị cấp dưới tổ chức công tác quyết toán đồng thời thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

N.Quý

[Trở về]