VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Các giai đoạn thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015 

1. Giai đoạn từ năm 2006 đến 2010

- Soát xét lại toàn bộ các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong Quy hoạch giai đoạn 2001- 2010 để điều chỉnh bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp mới nhằm đưa sự nghiệp GD-ĐT Quảng Bình có thể hội nhập ngay khi các cam kết, hiệp định của Chính phủ với các nước trong khu vực và thế giới có hiệu lực.

- Điều chỉnh hợp lí hệ thống mạng lưới trường lớp các cấp học, trình độ đào tạo trên tất cả các địa bàn, trong đó tập trung xây dựng quy hoạch chi tiết về việc sắp xếp phù hợp hệ thống các trường, cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục trên từng địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ, Đề án số 38/ĐA-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV kỳ họp thứ 8 về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo về số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, sức khoẻ trong đó tập trung chuẩn hoá về trình độ đào tạo, coi trọng chuẩn hoá về trình độ ngoại ngữ - tin học, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và cán bộ quản lý giáo dục.

- Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách của địa phương như: chính sách bồi dưỡng và thu hút nhân tài, thu hút cán bộ giáo viên công tác ở miền núi, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước; chính sách khuyến khích cá nhân, tập thể thành lập các trường dân lập, tư thục; chế độ học phí phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập và có tích luỹ để đầu tư phát triển nhà trường; chế độ chính sách chuyển các trường công lập sang dân lập, tư thục...

- Xây dựng cơ chế đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cơ chế xã hội hoá giáo dục, cơ chế phối kết hợp trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Triển khai xây dựng các đề án thuộc các lĩnh vực:

+ Quy hoạch xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2006 đến 2010 
+ Quy hoạch mạng lưới trường lớp đào tạo nguồn nhân lực (TCCN, dạy nghề, CĐ và ĐH). 
+ Lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực của sự nghiệp giáo dục - đào tạo Quảng Bình. 
+ Kế hoạch đàn tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. 
+ Phổ cập giáo dục trung học. 
+ Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ’’Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010’’ 
+ Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. 
+ Điều chỉnh, bổ sung quyết định phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục. 
+ Xây dựng các loại hình trường dân lập, tư thục. 
+ Chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất trường học. 
+ Chuẩn hoá trình độ ngoại ngữ-tin học cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 
+ Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
+ Nâng cao chất lượng dạy học ở các lớp học 2 buổi/ ngày ở tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các trường và cơ sở giáo dục.

2. Giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 .

Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra. Đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững sự nghiệp giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao dân trí của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện giáo dục cho mọi người trong xã hội học tập, học suốt đời; cải thiện dịch vụ giáo dục để phục vụ người nghèo; đảm bảo cho Giáo dục Quảng Bình phát triển và tiếp cận trình độ giáo dục chung của cả nước và khu vực .

(Theo Quyết định số: 50/2006/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBND tỉnh)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN