VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
STT

Tên đơn vị trực thuộc

Điện thoại
Địa chỉ
1.
Văn phòng HĐND&UBND
3572333
Thị trấn Quy Đạt
2. Phòng Nội vụ  

Thị trấn Quy Đạt

3. Phòng Tư pháp  

Thị trấn Quy Đạt

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch   Thị trấn Quy Đạt
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường   Thị trấn Quy Đạt
6.
Phòng LĐTB & Xã hội
  Thị trấn Quy Đạt
7. Phòng Văn hóa - Thông tin   Thị trấn Quy Đạt
8.
Phòng Giáo dục - Đào tạo
  Thị trấn Quy Đạt
9.
Phòng Y tế
  Thị trấn Quy Đạt
10.
Phòng Thanh tra
 

Thị trấn Quy Đạt

11.

Phòng NN&PTNT

 
Thị trấn Quy Đạt
12.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
 
Thị trấn Quy Đạt
13.
Phòng Dân tộc  
Thị trấn Quy Đạt
14.
Đài Truyền thanh - Truyền hình  
Thị trấn Quy Đạt

15.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

 

Thị trấn Quy Đạt

16. Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề   Thị trấn Quy Đạt
17. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp   Thị trấn Quy Đạt
18. Ban Quản lý các công trình công cộng   Thị trấn Quy Đạt
19. Ban Quản lý rừng phòng hộ   Thị trấn Quy Đạt
20.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

  Thị trấn Quy Đạt
  
  
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Quy Đạt
 15,27
7.622
2.
Xã Hồng Hóa
69,5
3.642
3.
Xã Yên Hóa
31,89
4.217
4.
Xã Xuân Hóa
40,39
2.869
5.
Xã Minh Hóa
33,99
3.355

6.

Xã Tân Hóa
71,85
2.868
7.
Xã Trung Hóa
92,05
4.766
8.
Xã Thượng Hóa
354,81
3.045
9.
Xã Hoá Sơn

177,58

1.622
10.
Xã Hoá Hợp
51,92
3.649
11.
Xã Hoá Tiến
26,45
2.762
12.

Xã Hoá Thanh

33,23 1.490
13.

Xã Hoá Phúc

30,29 688
14.

Xã Dân Hoá

174,54 4.108
15.

Xã Trọng Hoá

190,00 4.453

(Số liệu: Niên giám thống kê huyện Minh Hoá năm 2020)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN