VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
STT

Tên đơn vị trực thuộc

Điện thoại
1.
Văn phòng HĐND&UBND
3572333
2.
Phòng Thanh tra

3572284

3.
Phòng LĐTB & Xã hội
3572291
4.
Phòng Tư pháp
3572445
5.
Phòng Nội vụ
3572592
6.
Phòng Văn hóa - Thông tin
3572461
7.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
3572282
8.
Phòng Y tế
3573794
9.
Phòng Giáo dục - Đào tạo
3572234

10.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3572211

11.

Phòng NN&PTNT

3572281
12.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

3572444
13.

Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi

2215008
14.

Trung tâm Dạy nghề tổng hợp

3574199

15.

Ban Quản lý các CTCC

3509266

16.

Ban Quản lý rừng phòng hộ

3516922
17.

Văn phòng đăng ký QSDĐ

3574058

  
  
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
STT

Tên đơn vị hành chính

Điện thoại

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Quy Đạt
3573241
 15,27
7.608
2.
Xã Hồng Hóa
3572714
 71,57
3.290
3.
Xã Yên Hóa
3572832
34,90
3.707
4.
Xã Xuân Hóa
3573290
 42,29
2.655
5.
Xã Minh Hóa
3572666
 34,06
3.375

6.

Xã Tân Hóa
3572728
 74,27
2.859
7.
Xã Trung Hóa
3572608
94,54
5.232
8.
Xã Thượng Hóa
3573013
 346,34
3.095
9.
Xã Hoá Sơn
3709170

 180,31

1.591
10.
Xã Hoá Hợp
3509805
51,99
3.369
11.
Xã Hoá Tiến
 3579251
 27,60
2.452
12.

Xã Hoá Thanh

 6281899 43,87 1.225
13.

Xã Hoá Phúc

 3579273 31,33 561
14.

Xã Dân Hoá

3709084 176,97 3.476
15.

Xã Trọng Hoá

3709030 187,89 3.584

(Số liệu: Niên giám thống kê huyện Minh Hoá năm 2011)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN