VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC
STT

Tên đơn vị trực thuộc

Điện thoại
Địa chỉ email
1.
Phòng Tài chính - Kế hoạch
(052) 6257888 taichinh.bd@quangbinh.gov.vn
2.
Phòng Kinh tế
(052) 3512635 kinhte.bd@quangbinh.gov.vn
3.
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
(052) 3518663 laodong.bd@quangbinh.gov.vn
4.
Phòng Nội vụ
0914534691 noivu.bd@quangbinh.gov.vn
5.
Phòng Tài nguyên và Môi trường
0918845800 tainguyen.bd@quangbinh.gov.vn
6.
Thanh tra
(052) 3512441 thanhtra.bd@quangbinh.gov.vn
7.
Phòng Y tế
(052) 3519696 yte.bd@quangbinh.gov.vn
8.
Phòng Văn hóa thông tin
(052) 3513448 vanhoa.bd@quangbinh.gov.vn
9.
Phòng Tư pháp
0945036886 tuphap.bd@quangbinh.gov.vn
10.
Phòng Quản lý đô thị
(052) 3512674 quanlydothi.bd@quangbinh.gov.vn
11.
Phòng Giáo dục - Đào tạo
(052) 3512443 giaoduc.bd@quangbinh.gov.vn
12.
Chi cục Thống kê
(052) 3513410 thongke.bd@quangbinh.gov.vn
13.
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0986965338 quydat.bd@quangbinh.gov.vn
14.
Ban Quản lý Công trình công cộng
(052) 6552333 bql.bd@quangbinh.gov.vn

   
 CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC
STT

Tên đơn vị hành chính

Điện thoại

Diện tích (ha)

Dân số (người)
1.
Phường Ba Đồn
(052) 3512825
200,81
8.357
2.
Phường Quảng Long
(052) 3518281
911,61
5.601
3.
Phường Quảng Phong
(052) 3512591
470,04
5.105
4.
Phường Quảng Thọ
(052) 3512345
916,74
10.788
5.
Phường Quảng Thuận
(052) 3515495
771,08
6.628
6.
Phường Quảng Phúc
(052) 3512258
1.433,46
8.644
7.
Xã Quảng Hải
(052) 3511776
436,61
2.892
8.
Xã Quảng Tân
(052) 3585223
286,48
3.538
9.
Xã Quảng Trung
(052) 3585229
717,38
5.656
10.
Xã Quảng Tiên
(052) 3586219

1.017,85

5.418

11.
Xã Quảng Minh
(052) 3585293
1.840,50
7.679
12.
Xã Quảng Sơn
(052) 3585183
5.417,67
6.837
13.
Xã Quảng Thủy
(052) 3585354
289,03
2.750
14.
Xã Quảng Hòa
(052) 3587117
570,41
10.018
15.
Xã Quảng Lộc
(052) 3607027
604,79
8.071
16.
Xã Quảng Văn
(052) 5585260
431,82
5.704
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN