VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC
 
STT

Tên đơn vị trực thuộc

Điện thoại
1
Văn phòng HĐND và UBND
3823568
2
Phòng Nội vụ
3850630
3
Phòng Giáo dục - Đào tạo
3821036
4
Phòng Lao động - TB & XH
3823215
5
Phòng Tài chính - Kế hoạch
3827324
6
Phòng Tư pháp
3820882
7
Phòng Y tế
3844131
8
Thanh tra Nhà nước
3822847
9
Phòng Văn hóa - Thông tin
3825385
10
Phòng Tài nguyên - Môi trường
3820628
11
Phòng Quản lý Đô thị
3820562
12
Phòng Kinh tế
3820629

   
 CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC
 
STT

Tên đơn vị hành chính

Điện thoại

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Phường Bắc Lý
3824298
10,19
17.085
2.
Phường Bắc Nghĩa
3770632
7,67
7.371
3.
Phường Đồng Hải
3822888
1,93
5.957
4.
Phường Đồng Phú
3822988
3,81
9.867
5.
Phường Đồng Sơn
3826003
19,66
8.496
6.
Phường Đức Ninh Đông
3840685
2,77
5.064
7.
Phường Hải Thành
3823116
2,45
5.382
8.
Phường Nam Lý
3822859
3,90
13.874
9.
Phường Phú Hải
3823436

3,07

3.671

10.
Xã Đức Ninh
3859256
5,57
7.621
11.
Xã Bảo Ninh
3854008
16,34
9.015
12.
Xã Lộc Ninh
3810194
13,41
8.215
13.
Xã Nghĩa Ninh
3826091
16,33
4.652
14.
Xã Quang Phú
3810010
3,23
3.083
15.
Xã Thuận Đức
3826430
45,36
4.016
 
(Số liệu: Niên giám thống kê TP Đồng Hới năm 2012)
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN