VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình trên địa bàn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3827/QĐ-UBND về việc phân bổ 56,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 để cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình trên địa bàn.
Trong đó, huyện Minh Hóa được cấp 700 triệu đồng; huyện Tuyên Hóa 1,5 tỷ đồng; huyện Bố Trạch 10,8 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn 2,7 tỷ đồng; thành phố Đồng Hới 700 triệu đồng; huyện Quảng Ninh 14,1 tỷ đồng; huyện Lệ Thủy 25,3 tỷ đồng; Tỉnh đoàn 01 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí được phân bổ đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ của Nhà nước; bố trí đủ phần vốn còn lại của công trình, tuyệt đối không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.

Hồng Mến

[Trở về]