VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2035 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2025,...
Xem tiếp
Chương trình phát triển đô thị thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai...
Xem tiếp
Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4437/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, theo đó, Kế...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3257/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình. Theo...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình hành động số 06/CTr-TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020; Ngày 13/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 05- CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020; Ngày 12/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh...
Xem tiếp
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/7/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030....
Xem tiếp
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020....
Xem tiếp