VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn...

Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2363/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2520/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh...

Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2519/KH-UBND về việc thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm...
Xem tiếp
Kế hoạch phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2518/KH-UBND về việc phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 với nội...
Xem tiếp
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2078/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó,...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1976/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Bình giai...
Xem tiếp
Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1886/KH-UBND về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1808/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030....
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1563/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó,...
Xem tiếp