VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1484/KH-UBND về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030  tỉnh Quảng Bình. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ,...
Xem tiếp
Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1365/KH-UBND về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 tỉnh Quảng Bình....
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1061/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản...
Xem tiếp
Kế hoạch truyền thông dân số tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 930/KH-UBND về  truyền thông dân số tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể của...
Xem tiếp
Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 575/KH-UBND về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 –...
Xem tiếp
Kế hoạch Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, mục đích và nhiệm...
Xem tiếp
Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Bình thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND về hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Bình thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, Kế...
Xem tiếp
Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 803/KH-UBND về hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau:
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu “Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020” 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 778/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu “Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020”. Theo đó,...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 513/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Kế...
Xem tiếp