VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, 8/8 UBND huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ban, ngành vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (Hệ thống MCĐT); còn nhiều hồ sơ tồn đọng, quá hạn kéo dài nhiều tháng chậm xử lý; đặc biệt là hồ sơ tiếp nhận ở cấp huyện, cấp xã làm ảnh hưởng đến chỉ số đánh giá cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2021.
Để chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống MCĐT, ngày 13/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2286/UBND-KSTT yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc (bao gồm cả UBND cấp xã) chấm dứt tình trạng hồ sơ TTHC chậm xử lý, tồn đọng quá hạn kéo dài trên Hệ thống MCĐT.

Trong đó, các sở, ngành và địa phương khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đang giải quyết quá hạn có thời gian hẹn trả kết quả từ trước ngày 30/9/2021, các hồ sơ ở trạng thái chờ bổ sung, hoàn thiện tồn đọng từ trước ngày 31/3/2021.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên Hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh các đơn vị, địa phương chậm hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để xảy ra phổ biến tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ, quá hạn kéo dài trên Hệ thống MCĐT, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tại Thông báo số 263-TB/TU ngày 05/7/2021 của Thường trực Tỉnh ủy.

PV Mai Anh

[Trở về]