VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 2/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau:  
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 09/12/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của tỉnh; sự kiện này được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016 - 2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021, là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương… để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và nắm được những quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, phát huy ý thức làm chủ và tinh thần tự giác của mọi công dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Tiếp tục triển khai, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nội dung của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 09/12/2020 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức công tác bầu cử được pháp luật quy định, khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử.

c) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

d) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử để cử tri hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

e) Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng đơn vị hành chính các cấp để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của mỗi huyện, thị xã, thành phố và mỗi xã, phường, thị trấn.

f) Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và các nội dung khác có liên quan đến kinh phí bầu cử.

g) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

i) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

k) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

l) Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử Quảng Bình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cuộc bầu cử; tăng cường thời lượng tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

a) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động thực hiện, bảo đảm nội dung, tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ tốt cho cuộc bầu cử.

b) Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương mình theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành và các địa phương báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được xem xét giải quyết./.

Nguồn: Chỉ thị số 2/CT-UBND ngày 22/01/2021

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet