Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT, ngày 18/5/2007 về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục

Thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 11 – HD/TTVH ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị thực hiện cuộc vận động trong toàn ngành như sau:

1. Mục đích

Làm cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn ngành Giáo dục nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

2. Yêu cầu

- Toàn bộ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong ngành Giáo dục phải nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tự giác học tập, tự nguyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hỗ trợ, giúp đỡ nhau xây dựng nề nếp, lối sống ở đơn vị ; đồng thời có sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền.

- Các hình thức, biện pháp tổ chức nghiên cứu, học tập phải phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị, địa phương, cấp học, trình độ đào tạo ; đạt hiệu quả cao, không phô trương, lãng phí.

- Tổ chức cuộc vận động phải gắn liền với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng ; với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng ; với việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và với các phong trào thi đua khác trong ngành.

3. Nội dung

- Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Cá nhân tự liên hệ với các tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng phương hướng phấn đấu rèn luyện phù hợp với vị trí công tác, học tập ; tổ chức để quần chúng ở nơi công tác góp ý cho cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin rộng rãi trong ngành.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do Bộ trưởng – Bí thư Ban cán sự Đảng là Trưởng ban.

- Phát động trong toàn ngành cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ 19/5/2007, hằng năm sơ kết vào dịp sinh nhật Bác (19/5) và tổng kết vào dịp 03/02/2011 .

- Các Vụ, Cục, Thanh tra và đơn vị khác thuộc Bộ: xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và rà soát nội dung, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường, các cơ sở giáo dục thành lập Ban chỉ đạo do thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban, phối hợp với cấp uỷ và các đơn vị liên quan chỉ đạo cuộc vận động ; căn cứ vào Chỉ thị này để triển khai cuộc vận động, tạo sự chuyển biến trong từng lĩnh vực, từng đối tượng, từng giai đoạn, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất và sau đó triển khai các nội dung tiếp theo phù hợp tình hình cụ thể của đơn vị ; khi triển khai phải nêu tấm gương đạo đức gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đặc biệt là những nội dung về giáo dục và những nơi Bác đã đến. Các cơ sở giáo dục đưa nội dung cuộc vận động này vào kế hoạch công tác của đơn vị, triển khai và định kỳ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được gắn liền với nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành.

- Ban chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chuẩn bị, cung cấp tài liệu triển khai trong ngành theo hướng dẫn của Trung ương.
 

BỘ TRƯỞNG                     
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
Đã ký                        

Nguyễn Thiện Nhân
             

[Trở về]