VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Quảng Bình hiện có 22 cơ sở thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 08 khu công nghiệp được thành lập; 29 làng nghề truyền thống chú yếu chế biến hải sản, cơ khí rèn đúc, sản xuất chiếu cói, rượu, chổi đót, nón lá, mộc mỹ nghệ, chế biến bún, bánh mè xát, đan lát chủ yếu sử dụng các nguồn tài nguyên, nguyên liệu, phụ liệu từ nông, lâm, thủy sản tại địa phương nên dễ gây ra tình trạng ô nhiệm môi trường; lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn hàng năm khoảng 466 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải bình quân chung đạt khoảng 77,4%, trong đó chỉ có 07 bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng tại các huyện, thị xã. Ngoài ra, tỉnh chưa có đơn vị đủ năng lực vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn, các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại phần lớn được thu gom và lưu giữ tại cơ sở, sau đó hợp đồng với các đơn vị ngoài tỉnh để vận chuyển đi xử lý.

Với đặc điểm đó, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường vai trò của cộng đồng trong việc giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; nhiều chương trình phối hợp đã được ký kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường địa phương với các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể như Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên nhằm triển khai các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Các sở, ngành, địa phương cũng đã thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép bảo vệ môi trường với lĩnh vực được giao. Hàng năm, nhân Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”... các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, ra quân làm sạch môi trường, tổ chức tuyên truyền bằng phương tiện xe loa, treo băng rôn, áp phích tại những nơi tập trung nhiều dân cư, các đường phố chính; trồng các loại cây xanh trên đường phố, công viên, trong cơ quan, trường học và nhiều hoạt động khác làm đẹp cảnh quan môi trường.

Ngoài ra, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quản lý và chỉ đạo về lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường; phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các ngành kinh tế khác giải quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thu nhập và việc làm; đẩy mạnh việc thu hút các dự án ODA vào đầu tư, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư nhân lực cho hợp tác quốc tế về môi trường; triển khai thực hiện các dự án ưu tiên về bảo vệ môi trường về thoát nước, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cho thành phố Đồng Hới…

Tuy nhiên, mặc dù đã có sự phân cấp về quản lý môi trường xuống đến cấp huyện, xã nhưng đội ngũ quản lý môi trường cấp huyện, xã còn thiếu và yếu, chưa được chuyên môn hóa; công tác kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh còn mang tính sự vụ, chưa được thực hiện thường xuyên; việc khắc phục đối với những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn chậm; thiếu sự phối hợp nhịp nhàng và có hiệu quả giữa các cơ quan quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; công tác thu gom, xử lý chất thải ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức của cộng đồng cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh về bảo vệ môi trường còn hạn chế; ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ còn thấp; việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của những đơn vị chưa nghiêm túc, theo quy định; tình trạng gây ô nhiễm môi trường các cơ sở vẫn xảy ra, xử lý không dứt điểm; nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu; chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật môi trường, đa dạng sinh học hiện nay chưa đồng bộ…

Để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh tiếp tục kiện toàn, tăng cường năng lực tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã; nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoàn thành, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; đào tạo nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường của ngành, địa phương; trang bị thiết bị đo nhanh các thông số môi trường cho Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện nhằm sớm phát hiện nguồn gây ô nhiễm môi trường tại cơ sở.

Mặt khác, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, doanh nghiệp và trường học; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường; nghiên cứu khoa học về môi trường, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường; phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, tái tạo; đổi mới công nghệ sản xuất, xây dựng theo hướng ứng dụng công nghệ sản xuất, tiêu tốn ít nguyên, nhiên liệu, năng lượng, ít chất thải, các - bon thấp; tăng cường sự giám sát của cộng đồng, các cơ quan thông tin đại chúng đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, thí điểm các mô hình công nghệ xử lý môi trường và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn, tiến tới xử lý rác thải sinh hoạt bằng giải pháp công nghệ hiện đại; đa dạng hóa loại hình công nghệ sử dụng, bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từng vùng trên địa bàn tỉnh; rà soát, tổng kết, phổ biến nhân rộng mô hình, dự án có hiệu quả đã được ứng dụng; khắc phục suy thoái, khôi phục, nâng cao chất lượng môi trường; thực hiện tốt chương trình trồng rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng, tăng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên; chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch…

Đặng Hà

[Trở về]