Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 
Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.
Xem tiếp
Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 
Ngày 14/02/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 208/2011/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020. Theo đó, Chiến lược Ngoại giao Văn hóa có những nội dung...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN