VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2019 lĩnh vực Doanh nghiệp 
Trong tháng 03/2019, có đến 06 văn bản mới là các Nghị định, Thông tư, Quyết định thuộc lĩnh vực doanh nghiệp chính thức có hiệu lực.
1 - Sửa đổi loạt biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp

Đây là nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Theo đó, kể từ ngày này, hàng loạt biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp sử dụng theo mẫu mới, trong đó có: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Danh sách thành viên của công ty TNHNN, cổ đông của công ty cổ phần…

2 - Hướng dẫn về doanh nghiệp khoa học công nghệ

Từ ngày 20/03/2019, Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ chính thức có hiệu lực.

Nghị định này quy định doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ…

3 - Quy định quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

Theo Nghị định 10/2019/NĐ-CP, đại diện chủ sở hữu Nhà nước có quyền trong việc quyết định thành lập doanh nghiệp; Đề nghị cơ quan tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị đầu tư vốn; Ban hành điều lệ và bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/03/2019.

4 - Xác định vốn Nhà nước của tổ chức tín dụng cổ phần hóa

Vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng được xác định gồm các số dư tài khoản sau:

Vốn điều lệ; Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định; Vốn khác; Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính với số hiệu tài khoản lần lượt là 601, 602, 609, 611, 612, 613.

Đây là nội dung của Thông tư 30/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

5 - Hướng dẫn về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Từ ngày 15/03/2019, Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN sẽ có hiệu lực. Ban hành kèm theo quyết định này Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Theo Luật Việt Nam

[Trở về]