VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn, từng bước ổn định đời sống và thoát nghèo bền vững.
Để triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện như phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017-2020; danh mục nghề, định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn... Bên cạnh đó, các ngành, địa phương liên quan đã hướng dẫn công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cung cấp thông tin, định hướng nghề đào tạo gắn với các sản phẩm chủ lực, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chú trọng lựa chọn nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề có chất lượng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề đảm bảo đúng quy định.

Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đào tạo nghề nói chung, đào tạo nghề nông nghiệp nói riêng được các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên quan tâm, tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Ngoài ra, các ngành, địa phương đã tổ chức 31 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh với 1.150 học viên tham gia.

Trong 02 năm (2016 - 2017), toàn tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 2.661 lao động nông thôn, trong đó 2.459 lao động sau học nghề có việc làm, đạt 92,41% (năm 2016 có việc làm 1.108 lao động, đạt 92,72% và năm 2017 có việc làm 1.351 lao động, đạt 92,16%, bằng 121,9% so với cùng kỳ 2016)...

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn còn thiếu sự gắn kết với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề, đa số học viên được hỗ trợ học nghề đều phải tự tạo việc làm. Cơ cấu, trình độ đào tạo chủ yếu là ngắn hạn, sơ cấp và lao động giản đơn, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Mặt khác, một số lao động nông thôn còn trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, có hỗ trợ tiền đào tạo, tiền ăn tiền đi lại mới tham gia học nghề. Công tác hướng nghề, tạo việc làm sau đào tạo còn hạn chế, chưa gắn với vùng nguyên liệu và lợi thế của từng vùng miền. Việc tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn chưa được quan tâm đúng mức; lao động nông thôn tự chọn nghề và tự tìm việc làm sau học nghề vẫn còn phổ biến.

Năm 2018, với mục tiêu hỗ trợ kinh phí học nghề cho 2.500 lao động nông thôn, phát triển chương trình đào tạo 05 nghề và tăng cường tuyên truyền tư vấn, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017 - 2020.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tập trung rà soát lại danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, bảo đảm các nghề đào tạo phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; phát triển chương trình, học liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn áp dụng chung trong tỉnh, đồng thời chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; kiểm tra, giám sát đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các địa phương.

Mai Anh

[Trở về]