VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chú trọng lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng 
(Quang Binh Portal) - Để quản lý chặt chẽ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, ngày 09/10/2018, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 2213/UBND-KT&HT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng. 
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án huyện, chủ đầu tư khi giao nhận thầu tư vấn, thi công xây lắp công trình phải lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ năng lực mà trong quá trình thẩm định, kiểm tra, thanh tra, quyết toán, kiểm toán phát hiện có sai phạm thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm và sẽ xử lý theo pháp luật.

Đối với việc tra cứu năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2714/SXD-KTXD ngày 17/7/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn tra cứu năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 8/5/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

UBND huyện cũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; tăng cường công tác thẩm định, kiểm soát năng lực từng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đảm bảo đúng quy định.

N.Quý

[Trở về]