Bản in     Gởi bài viết  
Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, chú trọng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng… phù hợp với tiềm năng, điều kiện thực tế của từng địa phương; đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.
Để từng bước nâng cao đời sống Nhân dân và tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Trong đó chú trọng phát triển ngành kinh tế có lợi thế ở địa phương; chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình 135 và một số chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cụ thể: Nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 là trên 62 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc ít người và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg là trên 11 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người là trên 22 tỷ đồng. Thông qua việc tích cực, chủ động trong công tác hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao cho người dân cũng như phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả và hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, dần chuyển biến nhận thức, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, từng bước hình thành ý thức tự vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, thực hiện các văn bản về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp hai bên biên giới đầu tư sản xuất, kinh doanh, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong giai đoạn bình thường mới, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tăng cường vận động, kêu gọi các dự án có vốn nước ngoài về triển khai thực hiện tại khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại 02 xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) với tổng mức đầu tư trên 178 tỷ đồng; phê duyệt, tiếp nhận 04 dự án NGO về nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng điểm trường mầm non, đẩy mạnh truyền thông trong phòng ngừa dịch bệnh, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Mặt khác, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt các đề án phát triển sản phẩm du lịch tại khu vực biên giới, đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch phòng thủ, an ninh - quốc phòng; đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai có hiệu quả đề án khai thác sản phẩm du lịch tại khu vực biên giới như: Khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn, Khám phá văn hóa cộng đồng người Arem - Macoong…, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân khu vực biên giới, đặc biệt là cộng đồng người dân tộc thiểu số. Chính quyền các địa phương trên địa bàn cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng đóng trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, bản khó khăn; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực biên giới với nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; mở lớp dạy xóa mù chữ, hỗ trợ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; duy trì hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhất là lễ hội truyền thống nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Kinh tế - xã hội vùng biên giới còn chậm phát triển; hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng còn thiếu; đa số người dân chưa có mô hình sản xuất kinh tế, việc làm ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn thấp; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Kết cấu cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế cửa khẩu vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu nói riêng và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nói chung. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật và quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam và Lào còn nhiều khác biệt, chưa thống nhất nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc hợp tác đầu tư, hoạt động sản xuất, thương mại của cộng đồng doanh nghiệp và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thực thi quản lý, điều hành về thương mại biên giới...

Để đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch; tạo dựng sản phẩm du lịch đặc sắc có tính cạnh tranh cao và hấp dẫn khách du lịch tại các địa phương biên giới; phát triển du lịch đảm bảo khai thác có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường; khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư nguồn vốn trong nước, ngoài nước, của các thành phần kinh tế nhằm tạo nguồn lực tổng hợp cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân triển khai những dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại trong vùng biên giới; tăng cường chính sách phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu để tăng cường giao lưu hàng hóa và phát triển kinh tế…

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận cao của Nhân dân và những chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tin rằng, thời gian tới, địa bàn các huyện biên giới sẽ từng bước phát huy hiệu quả, cuộc sống của người dân khu vực biên giới được cải thiện và tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm đáng kể.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN