VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1149/UBND-KGVX về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học và đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đảm bảo đủ giáo viên dạy lớp 1.

UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí giáo viên dạy lớp 1 theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nội dung Công văn này (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 01/8/2020.

Hồng Mến

[Trở về]