VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI

1. Tổ chức động viên những người làm công tác VHNT đoàn kết, sáng tạo kiên định lập trường quan điểm của CN Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; giúp văn nghệ sỹ rèn luyện đạo đức cách mạng,trau dồi ý thức trách nhiệm của công dân, sáng tạo nên những giá trị tinh thần cao quý, phản ánh sâu sắc và sinh động cuộc sống xã hội của quê hương, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

2. Đẩy mạnh các hoạt động VHNT, phát triển khuyến khích các tài năng sáng tạo trong sáng tác, lý luận phê bình, nghiên cứu, dịch thuật...

3. Trao đổi phối hợp với các cơ quan trong tỉnh, các hội bạn, tranh thủ sự giúp đỡ của Hội Trung ương đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo của Hội. Hội thực hiện sự bảo trợ giúp đỡ cho các tác giả, bảo vệ quyền tác giả và tác phẩm theo luật định.

4. Hội có một tạp chí là cơ quan ngôn luận của Hội, là tiếng nói của LL văn nghệ sỹ trong tỉnh, hoạt động theo tôn chỉ mục đích và luật báo chí.

Xem thêm:
Lịch sử hình thành và truyền thống của đơn vị
Thông tin hoạt động của đơn vị
[Trở về]