VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

I. Chức năng của Chi nhanh Ngân hàng CSXH Quảng Bình

1. Triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

2. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn; cho vay và các dịch vụ Ngân hàng theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Nhận ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước.

4. Kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức, cá nhân; việc thực hiện hợp đồng ủy thác của các đơn vị nhận ủy thác.

II. Nhiệm vụ của Ngân hàng CSXH Quảng Bình

1. Huy động vốn:

-Nhận tiền gửi có lãi và tự nguyện không lấy lãi của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; nhận tiền gửi tiết kiệm của người nghèo;

-Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ; vốn ủy thác của địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài và ngoài nước theo quy định của Tổng giám đốc.

- Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước khi Tổng giám đốc cho phép.

2. Cho vay:

- Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Bình thực hiện cho vay ngắn hạn, trung hạn và  dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với các đối tượng được quy định tại nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

3. Thực hiện các dịch vụ ngân hàng theo chỉ đạo của Tổng giám đốc

4. Thực hiện hạch toán kế toán thống nhất trong toàn hệ thống.Chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định

5. Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng vay vốn và trả nợ của các tổ chức, cá nhân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

6. Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ. Kiểm tra giám sát các đơn vị ủy thác trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

7. Phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, ngành ngân hàng và Ngân hàng Chính sách xã hội liên quan đến hoạt động của Chi nhánh và đơn vị nhận ủy thác.

[Trở về]