VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường Chính trị

I. Chức năng, nhiệm vụ

Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; về tổ chức biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ và học viên của Trường.

2. Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương); Trưởng, phó phòng ban huyện, thị; Trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh nói trên.

3. Bồi dưỡng ngắn hạn về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính Nhà nước và công tác vận động quần chúng.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương.

6. Liên kết với các Học viện, Phân viện, các trường đại học mở các lớp đào tạo cao cấp, đại học tại chức các chuyên ngành Chính trị, Hành chính (khi được Thường vụ Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ).

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền.

II. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy

1.1. Ban giám hiệu gồm có Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.

1.2. Bộ máy gồm:

- Phòng Đào tạo
- Phòng Khoa học - Tư liệu - Thư viện
- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Khoa Triết - CNXH Khoa học
- Khoa Đảng - Đoàn thể
- Khoa Kinh tế Chính trị - Quản lý Kinh tế
- Khoa Nhà nước - Pháp luật
- Tổ bộ môn Tin học - Ngoại ngữ

2. Biên chế: Thực hiện theo chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm.

III. Quyền hạn, chế độ làm việc

1. Quyền hạn

- Cấp bằng Trung cấp Lý luận Chính trị, Trung cấp Quản lý Nhà nước cho học viên do Trường đào tạo theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia.

- Cấp giấy chứng nhận cho học viên được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Trường.

- Lãnh đạo Trường được mời tham dự các cuộc họp của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh khi cần thiết.

- Quản lý cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo phân cấp thẩm quyền của Thường vụ Tỉnh uỷ.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trường Chính trị tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Trường. Các Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng vè công việc được phân công và tham gia lãnh đạo tập thể của Ban giám hiệu.

2.2. Ban giám hiệu thảo luận và quyết định tập thể các vấn đề sau đây:

- Chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của Trường.

- Các đề án trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Các đề án quan trọng của các huyện, thị, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Các vấn đề có liên quan đến công tác cán bộ của Trường.

- Xác định nhiệm vụ của các khoa, phòng, tổ bộ môn và trách nhiệm của cá nhân thuộc Trường.

(Theo Quyết định số: 1064/QĐ-TU ngày 15/12/2003 của BTV Tỉnh ủy)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN