VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
 Chương I: Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ủy ban nhân dân, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Thủ trưởng cơ quan được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công.

4. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch và Quy chế làm việc.

5. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

(Theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND tỉnh)

 

Quy chế làm việc của UBND tỉnh:
     Lĩnh vực phụ trách của các thành viên UBND tỉnh
     Chương I: Những quy định chung
     Chương II: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ công tác
     Chương III: Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh
     Chương IV: Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
     Chương V: Giải quyết các công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
     Chương VI: Thủ tục trình, ban hành văn bản
     Chương VII: Kiểm tra việc thi hành văn bản
     Chương VIII: Tiếp khách, đi công tác
     Chương IX: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp dân
     Chương X: Công tác thông tin báo cáo

[Trở về]