Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 
Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.
Chương trình hành động này quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

Chương trình nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Đồng thời, để Người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp cận thông tin từ trong nước qua các phương thức thông tin đối ngoại.Một trong các nội dung của Chương trình là bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng các quy hoạch về thông tin đối ngoại, bao gồm quy hoạch báo chí đối ngoại, quy hoạch mạng lưới các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài, quy hoạch các trung tâm văn hóa-thông tin Việt Nam ở nước ngoài...; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các tiềm năng thế mạnh, các thành tựu về mọi mặt của Việt Nam đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức đa dạng, phong phú đạt hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài.

Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động thông tín đối ngoại./.

Tải văn bản.

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN