VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2019, Văn Phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2136/VPUBND-KSTT về việc công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. 
Theo đó, thực hiện quy định về việc công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã rà soát, cập nhật thông tin về các quyết định công bố TTHC của các Bộ quản lý chuyên ngành được đăng tải công khai tại mục “Quyết định công bố” trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn từ năm 2018 đến nay.

Cụ thể, có 07 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 08 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; 05 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải; 13 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 13 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương; 10 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; 22 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 02 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ; 03 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính; 04 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; 12 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; 04 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; 02 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch; 18 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao; 03 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng và 14 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Để thực hiện kịp thời quy định về việc công bố, công khai thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát lại việc công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp có TTHC chưa được công bố hoặc công bố chưa đầy đủ, chính xác, đề nghị các sở, ban, ngành kịp thời cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

N.Quý

[Trở về]