VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở:Công ty Điện lực

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 2241283

- Fax: 0232. 3845495

- Email: pcquangbinh@cpc.vn

- Website: pcquangbinh.cpc.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Giám đốc: Thái Hồng Quân

- Điện thoại: 0232. 2243777

- Email: hquandlqb@gmail.com

 Phó Giám đốc: Hoàng Hiếu Trung

- Điện thoại:

- Email: trunghh@cpc.vn

 Phó Giám đốc: Trần Xuân Công

- Điện thoại:

- Email: congtx@pcp.vn

 Phó Giám đốc: Vũ Thanh Phong

- Điện thoại:

- Email: phongvt@pcp.vn

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: 0232. 2211198/ 0232. 3845495

2. Phòng Kế hoạch:

- Điện thoại: 0232. 2460203

3. Phòng Tổ chức & Nhân sự: 

- Điện thoại: 0232. 2210226

4. Phòng Kỹ thuật:

- Điện thoại: 0232. 2210445

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Điện thoại: 0232. 2240294

6. Phòng Vật tư: 

- Điện thoại: 0232. 2210515

7. Phòng Kinh doanh:

- Điện thoại: 0232. 2460468

8. Phòng Quản lý đầu tư: 

- Điện thoại: 0232. 2240250

9. Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế:

- Điện thoại: 0232. 2210228

10. Phòng Điều độ: 

- Điện thoại: 0232. 2212111

11. Phòng An toàn:

- Điện thoại: 0232. 2244444

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Xí nghiệp điện cơ:

- Địa chỉ: Tân Sơn - xã Đức Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 2210340

2. Điện lực Lệ Thủy: 

- Địa chỉ: Mai Thủy - Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: 0232. 2214226/ 0232. 3964497

3. Điện lực Quảng Ninh:

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: 0232. 2215232/ 0232. 3911717

4. Điện lực Đồng Hới:

- Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải - Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 2210393/ 0232. 3840027

5. Điện lực Bố Trạch: 

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 2212322/ 0232. 3862751

6. Điện lực Quảng Trạch:

- Địa chỉ: Ngã tư Quảng Thọ - Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3500090/ 0232. 3512149

7. Điện lực Tuyên Hóa: 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: 0232. 2247420/ 0232. 3684498

8. Điện lực Minh Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: 0232. 2460876/ 0232. 3572354


[Trở về]