VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn số 5772-CV/BNCTW, ngày 19/8/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương 
Để đánh giá hiệu quả bước đầu 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương (gọi tắt là Hướng dẫn 06), Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Công văn số 5772-CV/BNCTW, ngày 19/8/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương. Ban Biên tập Chuyên Trang PCTN xin gửi đến Quý đọc giả toàn bộ nội dung Công văn như sau:
I. Nội dung báo cáo

1. Tổng số kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của địa phương; số kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện rà soát trong 05 năm; cụ thể số liệu qua từng năm.

2. Kết quả rà soát

- Đã kiến nghị: Số vụ chuyển cơ quan điều tra; kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân; kiến nghị xử lý kinh tế; kiến nghị khác của các Đoàn rà soát.

- Kết quả thực hiện: Số vụ chuyển cơ quan điều tra, số vụ cơ quan điều tra đã khởi tố; số tổ chức, cá nhân đã xử lý trách nhiệm; kết quả thực hiện kiến nghị về kinh tế; kết quả thực hiện các kiến nghị khác của Đoàn rà soát.

3. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

- Nguyên nhân do cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan;

- Nguyên nhân do Hướng dẫn số 06 chưa đầy đủ, còn bất cập (về nội dung, trình tự, hiệu lực);

- Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện rà soát (sự chỉ đạo của cấp ủy, sự chấp hành, phối hợp của cơ quan liên quan...).

4. Kiến nghị, đề xuất

- Những nội dung của Hướng dẫn số 06 cần sửa đổi, bổ sung;

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội;

- Kiến nghị đối với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...

II. Thời gian và nơi gửi báo cáo

- Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 15/10/2020.

- Nơi gửi báo cáo: Báo cáo gửi về Ban Nội chính Trung ương (qua Vụ Địa phương I) để tổng hợp. Ngoài ra, các tỉnh thuộc cụm thi đua số 3 đồng gửi về Vụ Địa phương II; các tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 đồng gửi về Vụ Địa phương III để theo dõi.

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Nội chính Trung ương sẽ thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Ban làm Trưởng Đoàn và một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Ban Nội chính Trung ương đến làm việc với một số tỉnh, thành phố để khảo sát, đánh giá việc thực hiện Hướng dẫn số 06 (thời gian thực hiện trong tháng 11/2020).

- Vụ Địa phương I giúp Lãnh đạo Ban tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 06.

Đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.

Trân trọng!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Cường
 

[Trở về]