VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/10/2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 799/SVHTT-NVVH về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng. 
Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Thư viện tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động để kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo thư viện công cộng và cung cấp các dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập số; tăng cường công tác luân chuyển sách báo phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, hỗ trợ các thư viện cơ sở ở trên địa bàn; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, hình thành và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất; hỗ trợ kỹ năng tiếp cận, sử dụng máy tính, những thành tựu khoa học phục vụ cuộc sống...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; xây dựng kế hoạch kiện toàn hệ thống thư viện công cộng để phát huy vai trò trong phát triển văn hóa đọc, phục vụ người dân học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập.

N.Quý

[Trở về]