Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển 
Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển đất nước trong di sản Hồ Chí Minh được Đảng ta nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội XIII với quan điểm chỉ đạo “kiên định và vận dụng, phát...
Xem tiếp
Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
Cách đây 110 năm (1911 - 2021), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để thực hiện khát vọng đem lại quyền tự do cho đồng bào, cho dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, phấn đấu đến cùng cho nền độc lập...

Xem tiếp
Bác Hồ với thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những thắng lợi nổi bật nhất, vĩ đại nhất của Cách mạng Việt...
Xem tiếp
Bài 2: Tự hào Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Mảnh đất Sài Gòn vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm 1911, đã cùng cả nước đi theo con đường của Người, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tự...
Xem tiếp
Từ Thành phố này Người đã ra đi Bài 1: Bến Nhà Rồng - “Nơi in dấu chân Bác” 
Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Mảnh đất Sài Gòn vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm ấy, đã cùng cả nước...
Xem tiếp
Bác Hồ làm báo trên đất Pháp 
Các tác phẩm báo chí của Nguyễn Ái Quốc trên đất Pháp thể hiện tinh thần phê phán chủ nghĩa đế quốc, thực dân Pháp và đòi tự do, bình đẳng cho người lao động.
Xem tiếp
Hành trình hy vọng của người thanh niên yêu nước 
Ngày 5-6-1911, cách đây vừa đúng 110 năm, tại Bến cảng Nhà Rồng lịch sử, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước sâu sắc, đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu đất nước khỏi ách nô...
Xem tiếp
Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên 
Sau Cách mạng Tháng Tám, giữa muôn vàn khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định và khẩn trương thực hiện Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội II của Đảng - Những dấu ấn mang tầm thời đại 
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội II của Đảng (1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện những quan điểm, tư tưởng, sự chỉ đạo về nhiệm vụ...
Xem tiếp