VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo đến hết năm 2020, tối thiểu 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ngành được xây dựng, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1731/UBND-KSTT ngày 24/9/2020 về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao tại Khoản 2, Khoản 3 Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh; sử dụng Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC) để đánh giá, lựa chọn TTHC xây dựng quy trình thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình lên Cổng DVC của tỉnh, tích hợp với Cổng DVC Quốc gia; đảm bảo đến hết năm 2020, tối thiểu 30% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực của sở, ngành (ở cả 03 cấp chính quyền) được xây dựng, cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020.

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động liên hệ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ trong việc triển khai cung cấp dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng DVC Quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương khẩn trương thực hiện kết nối, tích hợp DVC trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mãi đã được xây dựng trên Cổng DVC của tỉnh lên Cổng DVC Quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến của DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đã được xây dựng, tích hợp trên Cổng DVC của tỉnh, Cổng DVC Quốc gia.

Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm sử dụng tài khoản quản trị Cổng DVC Quốc gia đã được cấp để thực hiện quyền quản trị, theo dõi, giám sát, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng, quản lý, vận hành Cổng DVC Quốc gia theo Công văn số 1238/UBND-KSTT ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 1209/VPUBND-KSTT ngày 10/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông quản trị các phân hệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phân hệ quản trị tình hình kết nối của Bộ, ngành, địa phương trên Cổng DVC Quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn, Văn phòng UBND tỉnh quản trị Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn và Hệ thống Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và chức năng, tiện ích khác trên Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC Quốc gia, trong đó cần lưu ý thực hiện tốt cả công tác truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị trực thuộc để tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai thực hiện...

Minh Huyền

[Trở về]