VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thống nhất, tránh trùng lặp, chống chéo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã có Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh và Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 ban hành mẫu phiếu khảo sát, tiêu chí tự đánh giá và phương pháp thu thập, tổng hợp, công khai kết quả đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
Để triển khai các quyết định nêu trên, ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1327/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Trung tâm Hành chính công tỉnh tập trung phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện quy định của Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 1902/QĐ-UBND; tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành, lĩnh vực để lựa chọn, lập danh mục TTHC đề nghị xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND.

Đặc biệt, danh mục TTHC đề nghị xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phải đảm bảo khả năng đáp ứng các tiêu chí theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, đảm bảo có số lượng giao dịch lớn, đối tượng thực hiện phù hợp để có thể thực hiện hiệu quả ngay sau khi được triển khai; đồng thời đối chiếu với danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 nhằm đảm bảo triển khai thống nhất trong cả nước, tránh trùng lặp, chống chéo.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp danh mục TTHC đề nghị xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các sở, ban, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch tổng thể việc tổ chức xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn năm 2019 - 2020 của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/9/2019 theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND; xây dựng chức năng đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC và hoàn thiện, nâng cấp các chức năng khác trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 1902/QĐ-UBND để các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện…

Mai Anh

[Trở về]