VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo từ ngày 01/01/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, đầy đủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu tại Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
Theo đó, Kế hoạch sẽ bao gồm các nội dung trọng tâm, đó là: Tổ chức hội nghị quán triệt việc triển khai thi hành Luật; rà soát, xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL cho phù hợp với Luật; tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản QPPL và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thi hành Luật theo quy định. Sở Tài chính, Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện hiệu quả. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ đề ra. Ngoài ra, các địa phương có trách nhiệm triển khai phổ biến Kế hoạch đến từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đồng thời xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]