VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Trong giai đoạn từ 30/10/2016 đến 31/3/2021, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những bước chuyển biến tích cực. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã triển khai đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 9/2021

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, cơ quan, đơn vị trong Khối đã quan tâm tổ chức được 986 lớp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phòng, chống tham nhũng cho 158.275 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như thực hiện chuẩn hóa quản lý chất lượng ISO, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng các kinh nghiệm của thế giới và tiêu chuẩn quản trị tiên tiến của quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, trong hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chế độ định mức kinh tế, kỹ thuật và đơn giá lao động, tiền lương, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của cán bộ, công nhân viên và người lao động đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 3.561 doanh nghiệp, đơn vị cấp dưới về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; thanh tra, kiểm tra 2.192 doanh nghiệp, đơn vị cấp dưới về xây dựng và chấp hành quy định, quy chế nội bộ về định mức kinh tế, tiêu chuẩn kỹ thuật; và 1.062 doanh nghiệp, đơn vị cấp dưới về xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử về đạo đức nghề nghiệp... qua đó đã phát hiện, xử lý, chấn chỉnh đối với 17 doanh nghiệp, đơn vị có khuyết điểm, vi phạm. 

Theo Noichinh.vn

[Trở về]