VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ Quảng Ninh: Tổng kết các Nghị quyết, Chương trình hành động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/11/2019, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chương trình hành động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 23/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã ban hành 02 nghị quyết chuyên đề, đó là Nghị quyết số 04-NQ/HU về lãnh đạo phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 05-NQ/HU về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xây dựng 04 chương trình hành động, đó là Chương trình hành động số 04-CTr/HU ngày 20/6/2016 về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động số 05-CTr/HU ngày 30/9/2016 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 30/9/2016 về phát triển du lịch huyện Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 17/7/2016 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Qua 04 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Về giáo dục, huyện đã sáp nhập một số trường tiểu học, thành lập và chuyển đổi mô hình giáo dục; đến nay, toàn huyện có 68 cơ sở giáo dục. Huyện đạt chuẩn phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 05 tuổi; phổ cập xóa mù mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện bằng các biện pháp quyết liệt; đến nay, 14 xã đạt 239 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 17,1 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và đã có 10 xã đạt 19 tiêu chí. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay trên 507 tỷ đồng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng, các biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn và từng bước được đẩy lùi. Về công tác cán bộ, các cấp ủy đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; nhiều khâu trong công tác cán bộ được đổi mới, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch; công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ… Công tác giảm nghèo bền vững được các cấp các ngành và địa phương quan tâm; đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 6,25%, hộ cận nghèo 6,96%; phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,95% và hộ cận nghèo 4,46%. Về du lịch, huyện đã tập trung xây dựng, hoàn thiện, giới thiệu, quảng bá và tổ chức khai thác các loại hình, sản phẩm du lịch bước đầu đưa lại kết quả tốt; doanh thu từ du lịch đầu năm 2019 đến nay đạt 23 tỷ đồng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, khó khăn tồn tại trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy; từ đó kiến nghị đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện và làm tiền đề, cơ sở cho Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]