VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010 - 2020. 
Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào những kết quả đạt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030 phù hợp với điều kiện của địa phương; tổ chức khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân, đơn vị tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 cần nêu rõ những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện Chương trình của các địa phương; xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo; nâng cao năng lực cho cán bộ làm nông thôn mới ở các cấp; kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; kết quả 10 năm triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2010 và đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm tra, giám sát, kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình; thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới; bài học kinh nghiệm qua 10 năm triển khai...

Ngoài ra, các địa phương cần nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong năm 2020; dự kiến mục tiêu phấn đấu năm 2020; định hướng nội dung chương trình sau năm 2020; nguồn lực và khả năng huy động nguồn lực thực hiện chương trình trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời xử lý những vấn đề cấp thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và tiến độ thực hiện Chương trình; định hướng trong giai đoạn tiếp theo (2021 - 2030).

Về tiến độ, UBND các huyện, thành phố, thị xã chọn 01 - 02 xã điển hình để tổ chức hội nghị tổng kết. Thời gian tổng kết hoàn thành trước ngày 31/7/2019. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết cấp huyện hoàn thành trước ngày 05/8/2019. Cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chương trình. Thời gian trước ngày 15/9/2019.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tiêu chí huyện, xã nông thôn mới và theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bảo đảm đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và tránh hình thức. Trong quá trình tổng kết ở các cấp phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và người dân được tham gia đóng góp ý kiến. 

N.Quý

[Trở về]