VĂN BẢN MỚI

Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học - công nghệ tỉnh Quảng Bình bổ sung thực hiện năm 2020 
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020.
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện Đợt 1 năm 2020 
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 Tin có hình
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 
Xem tiếp
Bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện trong năm 2018 
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 (bổ sung) 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2017 
Xem tiếp