VĂN BẢN MỚI

Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Xem tiếp
Thay đổi tên Dự án sản xuất thử nghiệm thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc thay đổi tên Dự án sản xuất thử nghiệm thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 18/3/2021...
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2021 
Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1290/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2021.
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học - công nghệ tỉnh Quảng Bình bổ sung thực hiện năm 2020 
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020.
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện Đợt 1 năm 2020 
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 Tin có hình
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 
Xem tiếp
Bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện trong năm 2018 
Xem tiếp
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Xem tiếp