VĂN BẢN MỚI

Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 (bổ sung) 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2017 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2016 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2015 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2014
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2013
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ năm 2012
Xem tiếp
Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình giao trực tiếp năm 2010
Xem tiếp