VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục tài liệu thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, năm 2020 
Ngày 03/7/2020, Hội đồng tuyển dụng Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định số 01-QĐ/HĐT về phê duyệt Danh mục tài liệu thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, năm 2020, kể từ ngày ký, cụ thể gồm:
1. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1.1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành năm 2013 (Chương I).

1.2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 (Luật số 22/2008/QH12) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Luật số 52/2019/QH14).

1.3. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Các chương: II, IV, VIII).

1.4. Một số vấn đề về hệ thống tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình.

2. MÔN TIẾNG ANH

Chương trình, kiến thức tương đương bậc 2 (trình độ A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

3. MÔN TIN HỌC

Chương trình, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

[Trở về]