VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

TT

Đơn vị thực hiện

Số lượng thủ tục

1.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

138

2.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

96

3.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng

44

4.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế

81

5.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

84

6.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương

132

7.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế

164

8.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp

103

9.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

57

10.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Du lịch

26

11.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

88

12.

Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ

08

[Trở về]