Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 
[Trở về]