Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách tập thể và cá nhân được tặng Anh hùng lao động 
(Tính đến cuối năm 1999)
I. Tập thể
 
1. HTX Đại Phong
 
2. HTX Cự Nẫm
 
3. BV Quảng Trạch
 
4. Đội chiếu bóng 11
 
5. C759 - TNXP
 
6. Công trường 050 - Giao thông
 
7. HTX Quang Phú
 
II. Cá nhân
 
1. Ngô Mốc
 
2. Nguyễn Ngọc Ánh
 
3. Trương Thị Diên
 
4. Nguyễn Thị Khứu
 
5. Nguyễn Thị Suốt
 
6. Lê Trạm
 
7. Võ Xuân Khuể
 
8. Võ Xuân Nở
 
9. Đinh Thị Thu Hiệp
 
10. Nguyễn Thị Kim Huế
 
Tính đến cuối năm 1999 toàn tỉnh có 279 bà mẹ được nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.
[Trở về]